Privacy beleid Kunst extase

https://www.kunstextase.nl

Over ons privacy beleid

Ik geef veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kunst extase. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/08/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door mij word verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over mijn privacy beleid kun je contact met mij opnemen.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Jouwweb.nl

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb.nl. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb.nl heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb.nl is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Jouwweb.nl maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Jouwweb.nl behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten Jouwweb.nl 

Mijn website maakt gebruik van Jouwweb.nl, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van mijn website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van mijn website en webformulieren worden verzonden via de servers van Jouwweb.nl en zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van mijn website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van mijn website ernstig verminderen! Jouw persoonsgegevens worden door Jouwweb.nl beveiligd opgeslagen. Jouwweb.nl maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Jouwweb.nl behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Verzenden en logistiek PostNL

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden getgekko.com

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van getgekko.com . Ik deel jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Getgekko.com is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Getgekko.com gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen Artist Attic

Ik verkoop (een deel van) mijn werken via de website van Artist Attic online. Wanneer je via deze website een bestelling plaatst, deelt Artist Attic online jouw bestel- en persoonsgegevens met mij. Ik gebruik deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Ik ga vertrouwelijk met jouw gegevens om en heb passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij je zelf hebt aangegeven nieuwsbrief en mailing van Kunst extase te willen ontvangen. Als je gegevens met ons deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen ik jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kunst extase op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die ik naar aanleiding van jouw opdracht heb vervaardigd. Jouw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Kunst extase. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met mij op.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Kunst extase
Munster 28
1613EH Grootebroek
Nederland
T 06 11766663
E info@kunstextase.nl


Contactpersoon voor privacy zaken
Chantal von Glahn